ЭЛСЭГЛЭХ

Элсэг зан байдал гаргах: бусдад элсэглэх (бусад хүнд дотно нөхөрсөг зан гаргах).