эдийг тэтгэгч
/ хуучирсан /
арван хоёр эрхтний арван нэгдүгээрх буюу нохойн ёгт нэр