эгэл бөөмс
материйн бүтцийн хамгийн бага бүрэлдэхүүн хэсэг