эгэл амьтан
бусдад гэм хор хүргэдэггүй мөртөө яваа амьтан