БИНТ I

1. "о" Жижиг дүгрэг тэмдэг;


2. [хуучирсан] Тооны орныг эзлүүлэх хэмжигдэхүүн байхгүй гэсэн тэмдэг; бичигт балласан зүйлийг тойруулан олон жижиг дугуй тэмдэг тавивал дахин дэлгэрэнгүй...
3. [бичиг] Дэс дараагаар тоочиход нэг бүрийн эхэнд тавьдаг тэмдэг: оройн бинт (үгийн дээр тавих жижиг дугуй тэмдэг, дусал);
4. Манж, төвд зэрэг үсэгт байдаг "о" тэмдэг: бинт дусал ~ дусал бинт [хоршоо] (манж бичгийн зарим үсгийн өмнө болон хойно тавих дэлгэрэнгүй...
оройн бинт үгийн дээр тавих жижиг дугуй тэмдэг, дусал
бинт дусал~дусал бинт

манж бичгийн зарим үсгийн өмнө болон хойно тавих тэмдэг

Ижил үг:

БИНТ II

БИНТ III:

БИНТ IV