БИНТ IV

Бянт.

Ижил үг:

БИНТ I

БИНТ II

БИНТ III: