БИНЯД
/ шашин /

Хоол хүнсний гуйлга: биняд гуйх (хоол хүнсний өглөг гуйх), биняд идээ (өглөгийн идээ).