ШИВНЭХ

1. Тод сонсогдохооргүй сэм хэлэх: шивнэн унших (ном сониныг тод биш, сонсогдохооргүй шахам унших), дэлгэрэнгүй...


2. Хоолой сөөх: хоолой шивнэх (хоолой сөөх).

шивнэн унших ном сониныг тод биш, сонсогдохооргүй шахам унших
шивнэн ярих хүмүүс өөр хоорондоо бусдад сонсогдохооргүй, сэм ярих
чихэнд нь шивнэх чихэнд нь сэм хэлэх
аман дотроо шивнэх маш бүдэг, сонсогдохооргүй өөртөө хэлэх
шивнэх нэг үгтэй чимхэх нэг махтай үг санаа нэгтэй байх
хоолой шивнэх хоолой сөөх