ШИВТЭР

1. Мал амьтны шээс, шинхгийн үнэр; шүвтэр: шивтэр ханхлах (мал амьтны шээс, шинхгийн үнэр ханхлах):


2. Уургийн задралаас үүсэх хурц үнэртэй хий; азотлог устөрөгч буюу аммиак.