шивнэн ярих
хүмүүс өөр хоорондоо бусдад сонсогдохооргүй, сэм ярих