ШИВРЭЭ

1. Шивэрсэн байдалтай: шиврээ бороо (шивэрч орох бороо) - Шиврээ бороонд хөвөнтэй хүрэм нь нороод дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө:


2. Шижин: шижин шиврээ [хоршоо] (шээс үе үе тасалдан савирах эмгэг):
3. Шидрээ: шиврээ үнээ (сүү багатай үнээ).

шиврээ бороо шивэрч орох бороо
шижин шиврээ шээс үе үе тасалдан савирах эмгэг
шиврээ үнээ сүү багатай үнээ