шивнэх нэг үгтэй чимхэх нэг махтай
үг санаа нэгтэй байх