аман дотроо шивнэх
маш бүдэг, сонсогдохооргүй өөртөө хэлэх