ШИВ :

шив шув (хүмүүсийн өөр хоорондоо сэмээр ярилцах дуу чимээ) - Найр цэнгэл үүсгэх гэсэн мэт жив дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд.

Ижил үг:

ШИВ I

ШИВ II

ШИВ III