ШИВЖ

1. Малын яс чанар муу, дорой: шивж мал (сул дорой, яс чанар муу мал):


2. Үр жимс хатангир байдал.