ШИВНҮҮЛЭХ

Сэм хэлүүлэх, тод сонсогдохооргүй хэлүүлэх.