ШИВНЭЛДЭЭН

Шивнэлдэх үйлийн нэр, сэм хэлэлцэхүй: охидын шивнэлдээн (охидын нам дуугаар сэм ярилцах).