ШИВНҮҮР I

Мал, амьтны сарвууны бяцхан яснууд: шивнүүр яс (шийрийн яс).

Ижил үг:

ШИВНҮҮР II

ШИВНҮҮР III