ШИВНҮҮР III

Шивнээ, сөөнгө: шивнүүр дуутай (сөөнгө, шивнээ дуутай), шивнүүр хоолойтой (сөөнгө дэлгэрэнгүй...

шивнүүр дуутай сөөнгө, шивнээ дуутай
шивнүүр хоолойтой сөөнгө хоолойтой
Ижил үг:

ШИВНҮҮР I

ШИВНҮҮР II