ШИВМЭЛ

Шивж хийсэн юм: шивмэл зураг (шивж урласан зураг), шивмэл оёдол (шивж хийсэн дэлгэрэнгүй...

шивмэл зураг шивж урласан зураг
шивмэл оёдол шивж хийсэн оёдол