ШИВЛИЙДЭХ

Бууны сумыг шивлийгээр зүлгэх: сум шивлийдэх (сумыг шивлийгээр зүлгэх).