ШИВЛЭЭ :
/ ургамал /

бамбалзуур шивлээ (газар дээрх хэсгийг нь эмэгтэйчүүдийн өвчин, цус тогтоох, нуруу бөөрөөр өвдөх, шээс хаагдах зэрэгт хэрэглэдэг дэлгэрэнгүй...