ЛУУТ

Луу бүхий, луугийн зураг, дүрс, хээ бүхий: луут аяга (луугаар чимэглэсэн аяга), луут дэлгэрэнгүй... (луугийн дүрсээр чимэглэсэн онгоц), луут торго (луугийн дүрс, хээ бүхий торго), луут туг (луу дүрсэлсэн туг).

луут аяга луугаар чимэглэсэн аяга
луут онгоц луугийн дүрсээр чимэглэсэн онгоц
луут торго луугийн дүрс, хээ бүхий торго
луут туг луу дүрсэлсэн туг