ШИВ I

Хов: шив хийлгэх (сэм дуулгах) - Баасан арга барагдаж, яасхийж байгаад Дамбийд мэдэгдэхгүй даргын дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., шив хийх (а. Бусдад сэмхэн хов хүргэх: б. Хатгах зэвсгийн, юманд даацтай нэвтрэх), сум шив хийтэл шигдэх (сум нэвт шигдэх), хов шив [хоршоо] (хүмүүсийн хооронд муутгах үг).

шив хийлгэх сэм дуулгах
шив хийх а. Бусдад сэмхэн хов хүргэх; б. Хатгах зэвсгийн, юманд даацтай нэвтрэх
сум шив хийтэл шигдэх сум нэвт шигдэх
хов шив хүмүүсийн хооронд муутгах үг
Ижил үг:

ШИВ II

ШИВ III

ШИВ :