шив хийх
а. Бусдад сэмхэн хов хүргэх; б. Хатгах зэвсгийн, юманд даацтай нэвтрэх