ШАД V:

шад шад (хатуу юмны хугарах, шатах зэрэгт гарах дуу чимээ), шад шад хийх (хатуу юмыг дэлгэрэнгүй...

шад шад хатуу юмны хугарах, шатах зэрэгт гарах дуу чимээ
шад шад хийх хатуу юмыг хугалахад чимээ гарах
шад пад хийх юмнаас шад пад гэсэн дуу чимээ гарах
шад шуд хийх юмнаас тас тас хийх чимээ гарах
Ижил үг:

ШАД I

ШАД II

ШАД III

ШАД IV: