ШАД I

Төвөд бичигт хэрэглэх нэг зүйл цэг тэмдэг; давхар хэлбэртэй босоо шулуун зурлага; эхний шад нь эх болсон амьтан, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАД II

ШАД III

ШАД IV:

ШАД V: