ШАД III

Дуганы чимэг.

Ижил үг:

ШАД I

ШАД II

ШАД IV:

ШАД V: