ШАД II

Шүлгийн нэг мөр - Найргийнхаа мөрнөөс нэг шадыг хасъя. Б.Жамд. Сэтгэлийн дэлгэрэнгүй... шад шүлэг (нэг мөр шүлэг), дөрвөн шад шүлэг (дөрвөн мөр шүлэг).

шад шүлэг нэг мөр шүлэг
дөрвөн шад шүлэг дөрвөн мөр шүлэг
Ижил үг:

ШАД I

ШАД III

ШАД IV:

ШАД V: