ШАДАРЛАЛ

Шадарлах, дотносох үйлийн нэр, шадарлах нь.