ШАДЛАГДАХ

Шүлгийн мөр бадгууд хоёр, дөрвөн мөрөөр журамлагдах.