ШАЖИГНАЛДАХ

Юмыг хооронд нь үрэхэд шажиг шужиг гэсэн чимээ гарах.