ШАДЛАХ

Шад, мөр болгох: шүлэг шадлах (шүлэг мөр болгох).