ШАЖИГ :

шажиг шажиг ~ шажиг шужиг (юмны дуу чимээ дуурайх үг), шажиг шужиг хийлгэх (юмыг дэлгэрэнгүй...

шажиг шажиг ~ шажиг шужиг юмны дуу чимээ дуурайх үг
шажиг шужиг хийлгэх юмыг хөдөлгөн шажиг шужиг гэсэн чимээ гаргах
шажиг шужиг хийх шажиг шужиг гэсэн чимээ гарах