ШАДАРЛУУЛАХ

1. Ойр дөт болгуулах;


2. Дотнын итгэлтэн болгох