ШАВАА

Хүн, амьтны нэг дор бөөгнөрсөн нь; шаваас: шаваа болох (хүн амьтны нэг дор овооролдох), шаваа дэлгэрэнгүй... (үйлдвэр, хөдөлмөр, соёл ахуй, амралтын цогцолбор бүхий олон хотын орон зайн бөөгнөрөл).

шаваа болох хүн амьтны нэг дор овооролдох
шаваа хот үйлдвэр, хөдөлмөр, соёл ахуй, амралтын цогцолбор бүхий олон хотын орон зайн бөөгнөрөл