ШАВААРАЛДАХ

Олуул овоорон бөөгнөрөлдөх: шавааралдан зогсох (олуул бөөгнөрөн зогсох) - Ерөнхий инженерийн дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.