ШАВААСЛУУЛАХ

Шаваас шавуулах; шаваастай болгуулах, шавуулах.