ШАВАГЛАХ

Малд шаваг идүүлэх, мал шавагтай газар бэлчих.