ШАВАЛЦАХ

Хамтран шавах: хашаа шавалцах (хашаагаа хамтран шавах).