ШАВАЛДАХ

1. Хучигдах, бөглөгдөх;


2. Хүн, амьтны олноороо хуран цугларах, бөөгнөрөлдөх, шавааралдах: хүмүүс шавалдах (хүмүүс шавааралдах, бөөгнөрөлдөх).