ШАВААСЛАХ

Юмыг шавах, шаваастай болгох: байшин шавааслах (байшинг шаваастай болгох), овоолсон аргалаа дэлгэрэнгүй... (овоолсон аргалаа шаваастай болгох), хашааны завсрыг шавааслах (хашааны зай завсрыг шавж битүүлэх).

байшин шавааслах байшинг шаваастай болгох
овоолсон аргалаа шавааслах овоолсон аргалаа шаваастай болгох
хашааны завсрыг шавааслах хашааны зай завсрыг шавж битүүлэх