овоолсон аргалаа шавааслах
овоолсон аргалаа шаваастай болгох