ШАВААСДАХ

Шавааслах, юмны нүх сүвийг олон давхраар бөглөх.