шаваа хот
үйлдвэр, хөдөлмөр, соёл ахуй, амралтын цогцолбор бүхий олон хотын орон зайн бөөгнөрөл