ШААХ II
/ амьтан /

шаах шувуу (амьтныг шүүрэн барьдаг нэг зүйл шувуу).

Ижил үг:

ШААХ I