ШААХИТНУУЛАХ

Шуухитнуулах: хамраа шаахитнуулах (хамраа шуухитнуулах).