ШААЧИХ

Байн байн шаах, цохих: гараараа шаачих (гараараа байн байн цохих).