ЦОЛЬД

1. Хэсэг хэсэг устай, хэсэг хэсэг хуурай газар: цольд газар (оомог цоомог устай хуурай газар);


2. Тариаг хадаж авахад, талбайн зах сэжүүрт хадагдаагүй үлдсэн хэсэг: цольд үлдэх (талбайн зах сэжүүрт тариа хадагдалгүй үлдэх);
3. Эрдэм чадал бусдаар онц тасархай хүн: цольд хүн (эрдэм чадлаар бусдаас онцгой хүн).

цольд газар оомог цоомог устай хуурай газар
цольд үлдэх талбайн зах сэжүүрт тариа хадагдалгүй үлдэх
цольд хүн эрдэм чадлаар бусдаас онцгой хүн