ЦОМБОГОРДОХ

Хэтэрхий цомбогор болох: цомбогордож харагдах (хэтэрхий цомбогор харагдах).